درباره ماهنامه دادگر

ابراهیم مروجی صاحب امتیاز و مدیرمسوول ماهنامه دادگر - مولف کتاب دوجلدی پیشگامان فرهنگ گیلان - مجموعه دار اسناد و عکسهای تاریخی گیلان و برپادارنده سلسله نمایشگاههای موسوم به صدسال فرهنگ گیلان

 
e.moraveji@gmail.com (نشانی الکترونیکی)
رشت - صندوق پستی 3157-41635 (نشانی پستی)

/ 0 نظر / 13 بازدید